DOTACJE

„Zmiana na lepsze jutro” RPLU.11.01.00-06-0043/17

„Zmiana na lepsze jutro” RPLU.11.01.00-06-0043/17

EFS

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Priorytet 9 Rynek pracy

Działanie 11.1 Aktywne włączenie

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 30 osób niepełnosprawnych (15 Kobiet i 15 Mężczyzn) bez zatrudnienia, w wieku 18-67 lat, zamieszkałych w powiecie łukowskim.

 

Termin realizacji projektu:

od 01.03.2018r. do 28.02.2019r.

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest do  30 osób niepracujących niepełnosprawnych w stopniu lekkim lub umiarkowanym, w tym z zaburzeniami psychicznymi, (15 Kobiet i 15 Mężczyzn), w wieku 18-67 lat, zamieszkałych w powiecie łukowskim (miejscem zamieszkania osoby fizycznej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu).

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP wsparcie kierowane będzie tylko do osób, które należą do III profilu pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

OFERTA

W projekcie przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie psychologiczne:
 • udział we wsparciu psychologicznym jest obowiązkowy,
 • podczas 12 godzin wsparcia psychologicznego zostanie sporządzona diagnoza kompetencji społecznych, diagnoza problemów oraz zostaną ustalone sposoby radzenia sobie z nimi, zostaną zbadane potrzeby i oczekiwania osób niepełnosprawnych.
 • każdy Uczestnik weźmie udział w 8 godzinach zegarowych wsparcia psychologicznego na początku udziału w Pozostałe 4 godziny będę przeprowadzone w trakcie realizacji projektu w zależności od potrzeb uczestników. Spotkania będą miały na celu dalsze motywowanie do zmiany sytuacji zawodowej oraz pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji zawodowej i życiowej.
 • uczestnikom zamieszkującym poza miejscem odbywania się wsparcia psychologicznego przysługuje zwrot kosztów przejazdu.
 1. Warsztaty kompetencji społecznych:
 • udział w warsztatach kompetencji społecznych jest obowiązkowy,
 • celem warsztatów jest nabycie przez uczestników umiejętności: radzenia sobie ze stresem spowodowanym brakiem pracy i niepełnosprawnością, precyzyjnego formułowania komunikatów i pokonywania barier w komunikacji interpersonalnej, podejmowania odpowiednich decyzji w różnych sytuacjach życiowych, efektywnej organizacji czasu i pracy, odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej, zarządzania budżetem domowym.
 • w trakcie spotkań trener przekaże m.in. informacje o dostępności do obiektów publicznych, edukacyjnych, środków transportu miejskiego, instytucji kultury, restauracji, innych budynków na terenie powiatu łukowskiego. To zniweluje wśród uczestników projektu lęk i obawy, jeśli chodzi o ich aktywność społeczną.
 • każdy Uczestnik weźmie udział w 18 godzinach grupowych warsztatów.
 • uczestnikom zamieszkującym poza miejscem odbywania się warsztatów przysługuje zwrot kosztów przejazdu.
 1. Doradztwo zawodowe:
 • udział w indywidualnym doradztwie zawodowym jest obowiązkowy,
 • podczas indywidualnego doradztwa zawodowego zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb indywidualnych dla każdego uczestnika z udziałem doradcy zawodowego. Zostanie stworzona indywidualna dla każdej osoby ścieżka reintegracji, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowych, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Zostanie opracowany lub zaktualizowany Indywidualny Plan Działania (IPD).
 • każdy Uczestnik weźmie udział w 12 godzinach zegarowych indywidualnego doradztwa zawodowego.
 • uczestnikom zamieszkującym poza miejscem odbywania się doradztwa przysługuje zwrot kosztów przejazdu.
 1. Szkolenia zawodowe:
 • udział w szkoleniu jest obowiązkowy,
 • zajęcia będą odbywały się średnio 4 razy w tygodniu, po średnio 6 godzin dziennie (1 godzina szkolenia wynosi 45 minut),
 • zajęcia szkoleniowe odbywać się będą w Łukowie, budynki i sale będą w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, uwzględniające różne rodzaje ich niepełnosprawności.
 • każdy z uczestników projektu ma zapewnione: materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe, koszty niezbędnego przy danym szkoleniu badania lekarskiego, koszty pierwszego egzaminu,
 • w trakcie szkoleń zostanie zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, ciastka, itp.-przy zajęciach trwających min. 4 godz.), dodatkowo w przypadku szkoleń trwających co najmniej 6 godzin w ciągu dnia – ciepły posiłek.
 • Uczestnicy otrzymają harmonogram szkolenia w pierwszym dniu szkolenia. Centrum Doradztwa Finansowego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń. Uczestnicy o powyższych zmianach będą informowani na bieżąco i każdorazowo przekazywany będzie im nowy harmonogram.
 • Projektodawca dopuszcza możliwość maksymalnie 20% nieobecności na zajęciach szkoleniowych,
 • Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia usprawiedliwienia dla każdej nieobecności na zajęciach szkoleniowych,
 • warunkiem ukończenia szkolenia jest zaliczenie egzaminu końcowego oraz uzyskanie co najmniej 80% frekwencji na zajęciach. Nieobecność na zajęciach na większej niż 20% liczbie zajęć, wynikająca z przyczyn zależnych od Uczestnika Projektu, może skutkować nieotrzymaniem przez niego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz zwrotem przez Uczestnika Projektu kosztów poniesionych w związku z jego dotychczasowym udziałem w projekcie,
 • Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto (wraz z pochodnymi pracownika i pracodawcy) za udział w 1 godzinie szkolenia,
 • uczestnikom zamieszkującym poza miejscem odbywania się szkolenia przysługuje zwrot kosztów przejazdu.

 

Zostanie zorganizowanych średnio 5 szkoleń w średnio 6-osobowych grupach. Szkolenia do wyboru:

 1. Krawiec/Obuwnik szwacz/Kucharz małej gastronomii/Fryzjer/Kosmetyczka/ /Technolog robót wykończeniowych/Brukarz – po 200 h,
 2. Operator z obsługą wózka jezdniowego – 102 h.

Możliwe  będzie zorganizowanie innego rodzaju szkolenia, w zależności m.in. od zgłoszeń uczestników.

Realizacja szkoleń w okresie maj-sierpień 2018r. Zastrzegamy sobie możliwość przesunięcia terminów realizacji szkoleń w zależności od wyników rekrutacji.

 

 1. Pośrednictwo pracy:
 • udział w usługach indywidualnego pośrednictwa pracy jest obowiązkowy,
 • podczas indywidualnego pośrednictwa pracy zostanie dokonana analiza potrzeb i oczekiwań zawodowych uczestników, przedstawiona zostanie oferta stażu, pośrednik pracy pomoże uczestnikom w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej i zorganizuje spotkanie z pracodawcą
 • każdy Uczestnik weźmie udział w 6 godzinach zegarowych indywidualnego pośrednictwa pracy
 • uczestnikom zamieszkującym poza miejscem odbywania się pośrednictwa przysługuje zwrot kosztów przejazdu.
 1. Staże:

Staż jest formą wsparcia, która umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego po ukończonym szkoleniu.

 • staże będą realizowane zgodnie z zaleceniami Rady UE w sprawie ram jakości oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
 • udział w stażu jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników projektu,
 • stanowisko stażu musi być zgodne z tematyką ukończonego szkolenia i posiadanymi kompetencjami,
 • czas trwania stażu wynosi 6 miesięcy,
 • wymiar czasu odbywania stażu nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. W przypadku uczestników Projektu posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym, czas pracy będzie wynosił 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo,
 • każdy uczestnik stażu będzie miał swojego opiekuna, który wprowadzi go w zakres obowiązków, będzie udzielał informacji, monitorował realizację programu, oceniał postępy,
 • uczestnikowi projektu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na staż (jeśli staż realizowany jest poza miejscem zamieszkania),
 • uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1281,16 zł brutto miesięcznie (wraz z pochodnymi pracodawcy i pracownika),
 • staż będzie realizowany na podstawie umowy trójstronnej: CDF-Uczestnik projektu-Pracodawca.

Planowane efekty:

 • 10 osób  uzyska kwalifikację po opuszczeniu programu,
 • 14 osób które będą poszukiwać pracy po opuszczeniu programu,
 • 9 osób pracujących po opuszczeniu programu.

Wartość projektu

Łączna wartość projektu 989 545,60 zł

1.Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 841 113,76 zł

2.Dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 98 931,84 zł

3.Wkład własny Centrum Doradztwa Finansowego – 49 500,00 zł

Kontakt

 BIURO PROJEKTU:

Centrum Doradztwa Finansowego

Ks. Brzóski 17, 21-400 Łuków

tel.: (025) 798 77 02, 784 684 362

fax: (025) 798 77 02

email: szkolenia@cdf.lukow.pl

 

Formularz zgłoszeniowy 11 1

Regulamin 11 1

Czas-pracy-równość-kobiet-i-mężczyzn-oraz-godzenie-pracy-z-życiem-rodzinnym

Przeciw-dyskryminacji-poradnik-Rzecznika-Praw-Obywatelskich

Realizacja_zasady_równości_szans_i_niedyskryminacji__w_tym_dostępności_dla_osób_z_niepełnosprawnościami (1)

Zaproszenie do złożenia oferty sale

Formularz wyceny usług

Zapytanie

Formularz wyceny usług

 

EFS

Facebook