DOTACJE

„Ze szkoły do pracy” POWR.01.02.02-06-0120/15-00

„Ze szkoły do pracy” POWR.01.02.02-06-0120/15-00

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie  1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie  1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 110 osób młodych do 29 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu łukowskiego, radzyńskiego lub bialskiego pozostających bez pracy, nie kształcących się, nie uczestniczących w szkoleniu poprzez kompleksową aktywizację edukacyjno-zawodową.

Termin realizacji projektu

od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

Uczestnicy Projektu

Projekt jest skierowany do 110 osób w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, nie kształcących się i nie uczestniczących w szkoleniu z terenu powiatu łukowskiego, radzyńskiego lub bialskiego. W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby bierne zawodowo, do 24 roku życia, długotrwale bezrobotne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki:

1. nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo),

2. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

3. nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Oferta

W projekcie przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Indywidualne wsparcie w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników Projektu poprzez indywidualne poradnictwo zawodowe, tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Harmonogram IPD-1

Harmonogram IPD-2

Harmonogram IPD-3

Harmonogram IPD-4

Harmonogram IPD-5

Harmonogram IPD-6

Harmonogram IPD-7

Harmonogram IPD-8

Harmonogram IPD-9

Harmonogram IPD-10

2. Szkolenia pozwalające zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:

a) Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej – 10 osób

– indywidualne doradztwo zawodowe: maj 2016r.

– szkolenie (40 h teoria+80 h praktyka): maj-czerwiec 2016r.,

– staż: lipiec-październik 2016r.

zapytanie ofertowe-sprzedawca

załączniki

wybór wykonawców-sprzedawca

Harmonogram szkolenia sprzedawca

b) Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy – 10 osób

– indywidualne doradztwo zawodowe: czerwiec 2016r.

– szkolenie (150 h teoria+40 h praktyka): czerwiec-wrzesień 2016r.,

– staż: październik/listopad 2016r.styczeń/luty 2017r.

Dodatkowo przy szkoleniu „Kierowca kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” wymagane jest ukończone 21 lat w momencie rozpoczęcia udziału w szkoleniu.

Harmonogram C zajęcia teoretyczne

Harmonogram C zajęcia praktyczne

Harmonogram KWP zajęcia teoretyczne

Harmonogram KWP zajęcia praktyczne

c) Magazynier z obsługą wózka jezdniowego – 12 osób

– indywidualne doradztwo zawodowe: czerwiec 2016r.,

– szkolenie (87 h teoria+15 h praktyka): czerwiec -lipiec 2016r.,

– staż: sierpień-listopad 2016r.

zapytanie ofertowe-magazynier

załączniki

wybór wykonawców-magazynier

Harmonogram szkolenia magazynier – gospodarka magazynowa

Harmonogram szkolenia magazynier -wózek jezd.

d) Projektant wnętrz – 10 osób

– indywidualne doradztwo zawodowe lipiec 2016r.,

– szkolenie (40 h teoria+80 h praktyka): lipiec- sierpień 2016r.,

– staż: wrzesień-grudzień 2016r.

zapytanie ofertowe-projektant wnętrz

załączniki

wybór wykonawcy-projektant wnętrz

Harmonogram szkol. projektant wnętrz

e) Brukarz – 10 osób

– indywidualne doradztwo zawodowe: czerwiec 2016r.,

– szkolenie (32 h teoria+68 h praktyka): czerwiec-lipiec 2016r.,

– staż: sierpień-listopad 2016r.

zapytanie ofertowe-Brukarz

załączniki

wybór wykonawcy-brukarz

Harmonogram szkolenia brukarz

f) Operator koparki jednonaczyniowej kl.III – 10 osób

– indywidualne doradztwo zawodowe: lipiec 2016r.,

– szkolenie (116 h teoria+86 h praktyka): lipiec- sierpień 2016r.,

– staż: wrzesień-grudzień 2016r.,

harmonogram szkol. operator koparki jednonaczyniowej

g) Specjalista ds. finansowych -10 osób

– indywidualne doradztwo zawodowe: sierpień 2016r.,

– szkolenie (72 h teoria+48 h praktyka): sierpień-wrzesień 2016r.,

– staż: październik 2016r.-styczeń 2017r.

zapytanie ofertowe-specjalista ds. finansowych

zał nr 1-formularz ofertowy

wybór wykonawcy-specjalista ds. finansowych

Harmonogram szkolenia specj. ds. finans.

h) Specjalista ds. organizacji imprez – 5 osób

– indywidualne doradztwo zawodowe: wrzesień 2016r.,

– szkolenie (32 h teoria+68 h praktyka) wrzesień-październik 2016r.,

– staż: listopad 2016r.-grudzień 2017r.,

zapytanie ofertowe-specjalista ds. org. imprez okoliczn.

załączniki

wybór wykonawców-specjalista ds. imprez okolicznościowych

Harmonogram szkol. specj. ds. imprez

i) Kucharz małej gastronomii – 6 osób

– indywidualne doradztwo zawodowe: październik 2016r.,

– szkolenie (40 h teoria+80 h praktyka) październik-listopad 2016r.,

– staż: grudzień 2016r-marzec 2017r.

zapytanie ofertowe-kucharz

załączniki

wybór wykonawcy-kucharz

Harmonogram szkolenia Kucharz

j) Obuwnik szwacz – 6 osób

– indywidualne doradztwo zawodowe: listopad 2016r.,

– szkolenie (40 h teoria+80 h praktyka) listopad-grudzień 2016r.,

– staż: styczeń-kwiecień 2017 r.

zapytanie ofertowe-obuwnik szwacz

załączniki

wybór wykonawców-obuwnik szwacz

Harmonogram szkolenia obuwnik

k) Projektant terenów zielonych – 6 osób

– indywidualne doradztwo zawodowe: listopad 2017r.,

– szkolenie (40 h teoria+80 h praktyka) listopad-grudzień 2016r.,

– staż: styczeń-kwiecień 2017r.

zapytanie ofertowe-projektant terenów zielonych

załączniki

wybór wykonawcy-projektant terenów zielonych

harmonogram szkol. projektant terenów zielonych

l) Rejestratorka medyczna – 5 osób

– indywidualne doradztwo zawodowe: grudzień 2016r.,

– szkolenie (32 h teoria+68 h praktyka) grudzień 2016r.-styczeń 2017r.,

– staż: luty-maj 2017r.

zapytanie ofertowe-rejestratorka medyczna

załączniki

wybór wykonawców-rejestratorka

harmonogram szkolenia rejestratorka medyczna

m) Technolog robót wykończeniowych – 10 osób

– indywidualne doradztwo zawodowe: styczeń 2017r.,

– szkolenie (32 h teoria+68 h praktyka) styczeń-luty 2017r.,

– staż: marzec-czerwiec 2017r.

zapytanie ofertowe-technolog

załączniki

wybór wykonawcy-technolog

harmonogram szkol. technolog

zmiana harmonogramu szkol. technolog

3. Staże zawodowe – okres realizacji stażu 4 miesiące.

harmonogram stażu 1

harmonogram stażu 2

harmonogram stażu 3

harmonogram stażu 4

harmonogram stażu 5

harmonogram stażu 6

harmonogram stażu 7

harmonogram stażu 8

harmonogram stażu 9

harmonogram stażu 10

harmonogram stażu 11

harmonogram stażu 12

harmonogram stażu 13

harmonogram stażu 14

harmonogram stażu 15

harmonogram stażu 16

harmonogram stażu 17

harmonogram stażu 18

harmonogram stażu 19

harmonogram stażu 20

harmonogram stażu 21

harmonogram stażu 22

harmonogram stażu 23

harmonogram stażu 24

harmonogram stażu 25

harmonogram stażu 26

harmonogram stażu 27

harmonogram stażu 28

harmonogram stażu 29

harmonogram stażu 30

harmonogram stażu 31

harmonogram stażu 32

harmonogram stażu 33

harmonogram stażu 34

harmonogram stażu 35

harmonogram stażu 36

harmonogram stażu 37

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione:

materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie, egzaminy państwowe, uprawnienia, zaświadczenia o ukończonym szkoleniu/stażu, stypendia.

Planowane efekty

Uzyskanie zatrudnienie po opuszczeniu programu przez:

– 17% osób z niepełnosprawnością,

– 35% osób długotrwale bezrobotnych,

– 36% osób o niskich kwalifikacjach,

– 43% osób, które nie kwalifikują się do żadnej z ww. grup.

Wartość Projektu

Łączna wartość projektu – 1 424 494,27 zł, w tym:

1. dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 308 967,78 zł (91,89%)

2. dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 44296,49 zł (3,11%)

3. wkład własny Centrum Doradztwa Finansowego – 71 230 zł (5%)

Kontakt

BIURO PROJEKTU:

Centrum Doradztwa Finansowego

ul. ks. Stanisława Brzóski 17, 21-400 Łuków

tel.: 25 798 77 02, 784 684 362

fax: 25 798 77 02

email: szkolenia@cdf.lukow.pl

Ankieta-zgłoszeniowa-do projektu „Ze-szkoły-do-pracy”

Regulamin projektu „Ze szkoły do pracy”

Czas-pracy-równość-kobiet-i-męźczyzn-oraz-godzenie-pracy-z-życiem-rodzinnym

Przeciw-dyskryminacji-poradnik-rzecznika-praw-obywatelskic

Realizacja-zasady-równości-szans-i-niedyskryminacji

Strategia-na-rzecz-równości

Zaproszenie-do-złożenia-oferty-cenowej-na-wynajem-sal

Formularz

Informacja o wyborze oferty na wynajem sali wykładowej i komputerowej

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem sali

Informacja o wyborze oferty na salę wykładową

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1

załacznik nr 2

informacja o wyborze

Zaproszenie do złożenia oferty-Sprzedawca…

informacja dot. rozstrzygnięcia

zaproszenie do współpracy trenerów

Zaproszenie-do-złożenia-oferty na organizację szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III”

Załącznik-nr-1-oferta-cenowa

 

 

Facebook