DOTACJE

Zasady sporządzania i weryfikacji w 2022 r. sprawozdań kwartalnych ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna. Zasady rozliczania otrzymanych środków.

Zasady sporządzania i weryfikacji w 2022 r. sprawozdań kwartalnych ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna. Zasady rozliczania otrzymanych środków.

PROGRAM KURSU:

 1. Podstawy prawne sporządzania kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych.
 2. Zmiany ustawowe i powiązania między aktami prawnymi w sprawozdawczości. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z 28 września 2017 r dotyczące sprawozdawczości.
 3. Konstrukcja sprawozdania kwartalnego dane narastające i miesięczne, zasady wprowadzania danych i ich korygowania w aplikacji CAS. Reguły walidacyjne.
 4. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń, w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy
  o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę). Zasady ewidencji środków.
 5. Zasady i tryb rozliczania kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych. Odniesienia do KPC.
 6. Wymiana informacji między Systemem Dziedzinowym (SD) podobszarów Świadczeń Rodzinnych i  Funduszu Alimentacyjnego a Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego w zakresie zasilania i udostępniania danych. Zbiory centralne.
 7. Zamawianie środków finansowych z rozdziałów 85502 § 2010, zalecany sposób obliczania
  i ewidencji przysługującej dotacji  na koszty obsługi zadań zleconych (SR, FA, ZDO).
 8. Realizacja jednorazowego świadczenia wynikającego z art. 10. ust. 1. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(Dz. U. z 2016 r. poz. 1860), z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, koszty obsługi zadania określone na podstawie z art. 10 ust. 11 ustawy.
 9. Karta Dużej Rodziny – raporty finansowe i zasady przekazywania oraz rozliczania środków
  z rezerwy celowej budżetu państwa.
TerminMiejsceWykładowcaKoszt
 06 kwietnia 2022r.
w godz. 10.00-15.00
Hotel Forum ul. Obywatelska 8 LUBLINJanusz Łuczkowski – inspektor wojewódzki w Oddziale Planowania i Analiz, Wydział Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.390 zł/ od osoby Koszt obejmuje m.in.: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, catering

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu

na 7 dni przed kursem – odpowiedź uzyska podczas kursu

Ważne! Z uwagi na zmianę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, niezbędne będzie podanie przez uczestnika kursu następujących danych: adres, data i miejsce urodzenia oraz PESEL.  W związku z tym  dane te muszą zostać podane w formularzu zgłoszeniowym

.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 31 marca 2022r. na email szkolenia@cdf.lukow.pl

Osoba do kontaktu: Wioletta Gosek, tel.: (025) 798 77 02;   784 684 362

Facebook