DOTACJE

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2021 oraz sporządzanie sprawozdań”

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2021 oraz sporządzanie sprawozdań”

PROGRAM KURSU:

 1. Szczególne zasady rachunkowości wynikające z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.
 2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości
 3. Zastosowanie uproszczeń w ewidencji księgowej na podstawie ustawy o rachunkowości (m.in. pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych).
 4. Inwentaryzacja aktywów i pasywów – terminy, metody i odpowiedzialność:
 5. Istota i cel inwentaryzacji;
 6. Metody i terminy inwentaryzacji wynikające z ustawy o rachunkowości oraz zasady określone w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości: spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja.
 7. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w jednostkach oświatowych
 8. Dokumentacja inwentaryzacyjna;
 9. Odpowiedzialność materialna pracowników;
 10. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie wyników w księgach rachunkowych;
 11. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji;
 12. Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 13. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji;
 14. Realność sald kont rozrachunkowych;
 15. Wycena aktywów i pasywów z uwzględnieniem:
 16. zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności,
 17. zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 18. Ustalenie wyniku finansowego i funduszu jednostki,
 19.  ustalenie prawidłowej wielkości kosztów,
 20.  ustalenie prawidłowej wielkości przychodów,
 21.  przychody i koszty na przełomie roku.
 22. Zasady zamknięcia kont bilansowych i pozabilansowych.
 1. Sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawień sald kont ksiąg pomocniczych, a także zestawienia obrotów dzienników częściowych.
 2. Analiza należności i zobowiązań w celu zakwalifikowania ich do wymagalnych oraz do krótko i długoterminowych,
 3. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu, informacja dodatkowa.
 4. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 5.  Wzajemne wyłączenia pomiędzy jednostkami a sprawozdania finansowe łączne.
 6. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych rocznych oraz sprawozdań z operacji finansowych powiazania pomiędzy sprawozdaniami.
TerminMiejsceWykładowcaKoszt
20 styczeń 2022r. w godz. 10.00 – 15.00Centrum Doradztwa Finansowego
ul. Ks. Brzóski 17 w Łukowie
P. Joanna Przednowek – pracownik Urzędu Gminy Końskowola, były  inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Posiada doświadczenie jako wykładowca i trener szkoleń organizowanych dla jednostek sektora finansów publicznych.  380 zł za osobę Koszt obejmuje m.in.: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, catering

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu

na 7 dni przed kursem – odpowiedź uzyska podczas kursu

Ważne! Z uwagi na zmianę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, niezbędne będzie podanie przez uczestnika kursu następujących danych: adres, data i miejsce urodzenia oraz PESEL.  W związku z tym  dane te muszą zostać podane w formularzu zgłoszeniowym

W celu zapisania się na szkolenie pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij na maila

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 12 stycznia 2022r. na e-mail szkolenia@cdf.lukow.pl

Osoba do kontaktu: Wioletta Gosek, tel.: (025) 798 77 02;   784 684 362

Facebook