DOTACJE

Szkolenie online Kodeks Postępowania Administracyjnego kompendium urzędnika pierwszej instancji.

Szkolenie online Kodeks Postępowania Administracyjnego kompendium urzędnika pierwszej instancji.

Program szkolenia

1.K.p.a. jako instrukcja obsługi postępowania dla urzędnika:

 • Pojęcie sprawy administracyjnej.
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem nowych zasad (nowelizacja z 2017 r. oraz 2020 r. – nowe brzmienie art. 14).
 • Przymiot strony postępowania administracyjnego:
 • Analiza orzecznictwa związanego z art. 28 k.p.a.
 • Omówienie kwestii: zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych.
 • Działania przedstawiciela ustawowego.
 • Działanie przez pełnomocnika.

2. Wszczęcie postępowania administracyjnego:

 • Warunki wszczęcia postępowania.
 • Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism (zmiany wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych).
 • Termin uzupełnienia braków formalnych podania.
 • Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością.

3. Terminy:

 • Zasady obliczania terminów (orzecznictwo).
 • Termin załatwienia sprawy – zasady przedłużania terminu.
 • Ponaglenie – konsekwencje i zasady rozpatrywania.

4. Doręczenia – pogłębiona analiza z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz samej ustawy:

 • Ustawa o doręczeniach elektronicznych – znaczenie i charakter zmian.
 • E-doręczenia – harmonogram wdrożenia ustawy.
 • Baza adresów elektronicznych.
 • Nowe usługi (rodzaje) doręczeń: kwalifikowana usługa rejestrowa, publiczna usługa rejestrowa oraz usługa hybrydowa.
 • ePUAP wobec ustawy o eDoręczeniach – teraźniejszość a przyszłość.
 • Sposoby podpisania pisma w doręczeniach elektronicznych – rodzaje uwierzytelnień.
 • Zmiany w przepisach k.p.a. – wprowadzenie hierarchii doręczeń.
 • Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie doręczeń.
 • Pozostawienie podania bez rozpoznania – zmiany i nowa przesłanka.

5. Akta sprawy:

 • Prowadzenie akt sprawy.
 • Utrwalanie czynności procesowych – metryka, protokół i adnotacja.
 • Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
 • Udostępnianie akt sprawy (sposób udostępnienia i osoby uprawnione do przeglądania akt – analiza orzecznictwa). Problematyka danych osobowych, wobec akt postępowania.

6. Postanowienia – rola i znaczenie w postępowaniu administracyjnym. Zaskarżalność postanowień – analiza orzecznictwa.

7. Zakończenie postępowania:

 • Decyzja administracyjna (forma – elementy, treść).
 • Problematyka decyzji ułomnych (niepełnych).
 • Umorzenie postępowania.
 • Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
 • Zrzeczenie się prawa do odwołania i zakres pouczenia (uwzględnienie rozbieżności orzecznictwa sądów).
 • Związanie organu wydaną przez siebie decyzją.
 • Rektyfikacja decyzji – uzupełnienie, a sprostowanie.

Prowadzący szkolenie: Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

Prawnik, administratywista, doktorant (Wydział Prawa i Administracji UŁ – Katedra
Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji), autor publikacji z zakresu
prawa i postępowania administracyjnego, a także gospodarki nieruchomościami.
Przeprowadził już ponad 2 500 godzin szkoleń dedykowanych, głównie dla pracowników
administracji publicznej (przede wszystkim samorządu terytorialnego, jak również
administracji rządowej). Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach administracji publicznej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wcześniej Urząd Miasta Łodzi), a także jako wykładowca
uczelni wyższych (m.in.: Uniwersytet Łódzki, Akademia Piotrkowska).

Szkolenie odbędzie się 22 stycznia 2024r. w godz. 9.00 – 15.00

Koszt szkolenia 550 zł/ za osobę

Link do szkolenia otrzymają Państwo na swój adres email, najpóźniej 2 dni przed planowanym szkoleniem.

Link do zakupu szkolenia:

https://edukacjaonline.com/zamowienie/?add-to-cart=1808

Facebook