DOTACJE

Projekt „Pora na zmiany” RPLU.09.01.00-06-0204/16

Projekt „Pora na zmiany” RPLU.09.01.00-06-0204/16

EFS

 

Projekt „Pora na zmiany” , realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet 9 Rynek pracy,

Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia 80 osób (38 Kobiet i 42 Mężczyzn) bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w powiecie łukowskim, puławskim i ryckim: bezrobotnych, w tym rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, zamierzających odejść z rolnictwa oraz biernych zawodowo, należących do co najmniej jednej z grup: osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Termin realizacji projektu:

01.05.2018 r. do 31.08.2019 r.

Uczestnicy projektu:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bez zatrudnienia w wieku w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe w powiecie łukowskim, puławskim i ryckim

Grupę docelową w projekcie będzie stanowiło 80 osób (38 Kobiet i 42 Mężczyzn) bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, w tym:

 bezrobotni, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako osoby bezrobotne w PUP zamierzający odejść z rolnictwa,

 biernych zawodowo, należący do co najmniej jednej z grup: osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach.

OFERTA

W projekcie przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Poradnictwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania (IPD):
 • udział w indywidualnych i grupowych usługach poradnictwa zawodowego jest obowiązkowy,
 • podczas indywidualnego poradnictwa zawodowego zostaną zidentyfikowane potrzeby uczestników, zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych, w tym zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania,
 • grupowe poradnictwo zawodowe dotyczyć będzie m.in. aspektów autoprezentacji, przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 • każdy Uczestnik weźmie udział w 4 godzinach zegarowych indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w 8 godzinach lekcyjnych grupowego poradnictwa zawodowego
 • uczestnikom zamieszkującym poza miejscem odbywania się poradnictwa przysługuje zwrot kosztów przejazdu na poradnictwo indywidualne i grupowe.

 

 1. Szkolenia zawodowe:
 • udział w szkoleniu jest obowiązkowy,
 • zajęcia będą odbywały się od średnio 4 razy w tygodniu, średnio po 2-8 godzin dziennie (1 godzina szkolenia wynosi 45 minut),
 • zajęcia szkoleniowe odbywać się będą w Łukowie, Puławach lub Rykach (w zależności od zgłoszeń uczestników) oraz w ośrodkach szkoleniowych przy szkoleniach zleconych (Kierowca kat. C+E…, Operator koparko-ładowarki).
 • każdy z uczestników projektu ma zapewnione: materiały dydaktyczne, ubezpieczenie NNW, koszty badania lekarskiego, koszty pierwszego egzaminu,
 • w trakcie szkoleń zostanie zapewniony serwis kawowy (kawa, herbata, ciastka, itp.-przy zajęciach trwających min. 4 godz.), dodatkowo w przypadku szkoleń trwających co najmniej 6 godzin w ciągu dnia – ciepły posiłek.
 • Uczestnicy otrzymają harmonogram oraz program szkoleń w pierwszym dniu szkolenia. Centrum Doradztwa Finansowego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie oraz programie szkoleń. Uczestnicy
  o powyższych zmianach będą informowani na bieżąco i każdorazowo przekazywany będzie im nowy harmonogram.
 • Projektodawca dopuszcza możliwość maksymalnie 20% nieobecności na zajęciach szkoleniowych,
 • Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia usprawiedliwienia dla każdej nieobecności na zajęciach szkoleniowych,
 • warunkiem ukończenia szkolenia jest zaliczenie egzaminu końcowego oraz uzyskanie co najmniej 80% frekwencji na zajęciach. Nieobecność na zajęciach na większej niż 20% liczbie zajęć, wynikająca z przyczyn zależnych od Uczestnika Projektu, może skutkować nieotrzymaniem przez niego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz zwrotem przez Uczestnika Projektu kosztów poniesionych w związku z jego dotychczasowym udziałem w projekcie,
 • Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto (wraz z pochodnymi pracownika i pracodawcy) za udział w 1 godzinie szkolenia,

Uczestnicy wezmą udział w jednym z poniższych szkoleń:

 • Kucharz – grupa 10-osobowa

Szkolenie 200 h – rozpoczęcie maj 2018r. – zakończenie czerwiec 2018r.

 • Kosmetyczka– grupa 10-osobowa

Szkolenie 200 h – rozpoczęcie sierpień 2018r. – zakończenie wrzesień 2018r.

 • Wędliniarz– grupa 10-osobowa

Szkolenie 200 h – rozpoczęcie wrzesień 2018r. – zakończenie październik 2018r.

 • Kierowca kat. C+E z KW przyspieszoną na przewóz rzeczy– grupa 11-osobowa

Szkolenie 216 h – rozpoczęcie sierpień 2018r. – zakończenie grudzień 2018r.

 • Operator koparko-ładowarki kl. III– grupa 10-osobowa

Szkolenie 134 h – rozpoczęcie lipiec 2018r. – zakończenie sierpień 2018r.

 • Spawacz TIG i MAG– grupa 10-osobowa

Szkolenie 200 h – rozpoczęcie październik 2018r. – zakończenie listopad 2018r.

 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych– grupa 10-osobowa

Szkolenie 200 h – rozpoczęcie grudzień 2018r. – zakończenie styczeń 2019r.

 • Operator wózka jezdniowego– grupa 9-osobowa

Szkolenie 67 h – rozpoczęcie styczeń 2019r. – zakończenie luty 2019r.

 1. Pośrednictwo pracy:
 • udział w usługach indywidualnego pośrednictwa pracy jest obowiązkowy,
 • podczas indywidualnego pośrednictwa pracy zostanie dokonana analiza potrzeb i oczekiwań zawodowych uczestników, przedstawiona zostanie oferta stażu, pośrednik pracy pomoże uczestnikom w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej i zorganizuje spotkanie z pracodawcą
 • każdy Uczestnik weźmie udział w 3 godzinach zegarowych indywidualnego pośrednictwa pracy
 • uczestnikom zamieszkującym poza miejscem odbywania się poradnictwa przysługuje zwrot kosztów przejazdu na pośrednictwo pracy.
  1. Staże:

Staż jest formą wsparcia, która umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego.

 • staże będą realizowane zgodnie z zaleceniami Rady UE w sprawie ram jakości oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
 • udział w stażu jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników projektu,
 • stanowisko stażu musi być zgodne z tematyką ukończonego szkolenia,
 • czas trwania stażu wynosi 6 miesiący,
 • wymiar czasu odbywania stażu nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. W przypadku uczestników Projektu posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym czas pracy będzie wynosił 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo,
 • każdy uczestnik stażu będzie miał swojego opiekuna, który wprowadzi go w zakres obowiązków, będzie udzielał informacji, monitorował realizację programu, oceniał postępy,
 • uczestnikowi projektu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na staż (jeśli staż realizowany jest poza miejscem zamieszkania),
 • uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1850 zł brutto miesięcznie (wraz z pochodnymi pracodawcy i pracownika),
 • staż będzie realizowany na podstawie umowy trójstronnej: CDF-Uczestnik projektu-Pracodawca.

Uczestnikom projektu zostanie zapewniony:

materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki dla dziecka do lat 7, badania lekarskie, egzaminy państwowe, uprawnienia, zaświadczenia o ukończonym szkoleniu/stażu, stypendia.

Planowane efekty:

Uzyskanie zatrudnienia po opuszczeniu programu przez:

 • 39% kobiet
 •  38% osób o niskich kwalifikacjach
 • 33% osób w wieku 50 lat i więcej
 • 33% osób z niepełnosprawnością
 • 30% osób długotrwale bezrobotnych
 • 45% osoby które nie kwalifikują się do żadnych z ww. grupy

Wartość projektu: 

Łączna wartość projektu 1 906 041,79 zł

1.Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 620 135,52 zł

2.Dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 190 506,27 zł

3.Wkład własny Centrum Doradztwa Finansowego – 95 400,00 zł

Kontakt

 

BIURO PROJEKTU:

Centrum Doradztwa Finansowego

Ks. Brzóski 17, 21-400 Łuków

tel.: (025) 798 77 02, 784 684 362

fax: (025) 798 77 02

email: szkolenia@cdf.lukow.pl

Formularz zgłoszeniowy 9 1 Pora na zmiany

Regulamin 9.1

Czas-pracy-równość-kobiet-i-mężczyzn-oraz-godzenie-pracy-z-życiem-rodzinnym

Przeciw-dyskryminacji-poradnik-Rzecznika-Praw-Obywatelskich

Przeciw-dyskryminacji-poradnik-rzecznika-praw-obywatelskich

Realizacja-zasady-równości-szans-i-niedyskryminacji

Strategia-na-rzecz-równości

Zaproszenie do złożenia oferty sale 9.1

Formularz wyceny usług 9.1

Zapytanie 9 1

Formularz wyceny usług 9

Zapytanie ofertowe-pośrednictwo pracy

 

EFS

Facebook