DOTACJE

„Obowiązki płatnika podatku dochodowego dot. rozliczenia za 2021 r. oraz zmiany na 2022r. w ramach „Polskiego Ładu”.”

„Obowiązki płatnika podatku dochodowego dot. rozliczenia za 2021 r.  oraz zmiany na 2022r. w ramach „Polskiego Ładu”.”

PROGRAM KURSU:     

I. Nowe wzory druków PIT-4R i PIT-8AR.

II.  PIT dla młodych w 2021 (zwolnienie od podatku dochodowego przychodów ze stosunku pracy, umów zlecenia do ukończenia 26 roku życia,  limity kwotowe przychodów w 2021., warunki stosowania zwolnienia)

III. Świadczenia socjalne a podatek dochodowy z uwzględnieniem nowych limitów ( obowiązujących w roku 2021 ) niektórych zwolnień socjalnych (podwyższenie w 2021 r. limitów niektórych zwolnień przedmiotowych z podatku dochodowego od osób fizycznych np. z tytułu zapomóg, świadczeń rzeczowych i pieniężnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18).

IV. Utrwalenie wiedzy dotyczącej obowiązków płatnika.

1.  Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika  i na rzecz pracownika (m.in.. umorzone pożyczki,  dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego rodziny, okulary oraz soczewki kontaktowe, telefon, mieszkanie, internet, opieka medyczna, wycieczki, prezenty,  zapomogi losowe, pomoc materialna, odszkodowania, dofinansowania, świadczenia pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, udostępnienie sali gimnastycznej , basenu – nowe wyjaśnienia Min. Fin.)

2. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników (świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do  wycieczek,  imprezy integracyjne, udostępnianie samochodów, umorzone pożyczki) – wybrane zagadnienia ,najnowsze interpretacje.

3.Świadczenia na rzecz byłych pracowników (wypłata 13-ki, zaległe wynagrodzenie, świadczenia z ZFŚS)

4. Świadczenia pracodawcy  na rzecz  emerytów i rencistów, członków rodzin emerytów (zapomogi losowe, świadczenia z ZFŚS, dofinansowanie wypoczynku, paczki choinkowe itp.).

5. Obowiązki płatników w przypadku śmierci pracownika (wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika).

6. Opodatkowanie kwot i świadczeń wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych         i obywatelskich – informacja PIT-R.

7. Opodatkowanie przychodów sołtysów i  osób pełniących obowiązki w Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Wybrane zagadnienia z zakresu zwolnień przedmiotowych (wygrane w grach, konkursach, ekwiwalenty pieniężne)

9. Odpowiedzialność płatnika w kontekście przepisów ordynacji podatkowej oraz wyroków sądowych –wybrane zagadnienia.

V. Aktualności podatkowe – wybrane interpretacje w tym m.in. dotyczące:

  • pracy zdalnej w kontekście podatkowym,
    • szczepień przeciwgrypowych dla pracowników finansowanych przez zakład pracy,

VI. Zmiany na rok 2022 wprowadzane w ramach „Polskiego Ładu”:

 – nowe progi podatkowe , skala podatkowa i kwota wolna od podatku,

– brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku  – dodatkowe potrącenie z wynagrodzenia pracownika.

– ulga dla „Klasy Średniej” – uzależniona od wielkości wynagrodzenia pracownika.

– nowe obowiązki płatnika w zakresie naliczania zaliczki na PIT.

– zmiana oświadczeń dla celów podatkowych

– zwolnienie od podatku rodziców z czwórką dzieci – nowe obowiązki zakładów pracy w tym zakresie.

– nowe rozliczanie zleceniobiorców w przypadku ich dochodów  do kwoty 30 tys. zł rocznie.

VII. Pytania i odpowiedzi oraz inne zagadnienia podniesione przez uczestników w kontekście płatnika podatkowego

TerminMiejsceWykładowcaKoszt
19 styczeń 2022r. w godz. 10.00 – 15.00Centrum Doradztwa Finansowego
ul. ks. Brzóski 17 w Łukowie
Lub online
P. Danuta Selwa Starszy Komisarz Skarbowy w III Urzędzie Skarbowym w Lublinie, doświadczony wykładowca, praktyk380 zł/ od osoby Koszt obejmuje m.in.: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, catering

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 7 dni przed kursem – odpowiedź uzyska podczas kursu

Ważne! Z uwagi na zmianę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, niezbędne będzie podanie przez uczestnika kursu następujących danych: adres, data i miejsce urodzenia oraz PESEL. W związku z tym  dane te muszą zostać podane w formularzu zgłoszeniowym.

W celu zapisania się na szkolenie pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij na maila

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 10 stycznia 2022r. na email szkolenia@cdf.lukow.pl

Osoba do kontaktu: Wioletta Gosek, tel.: (025) 798 77 02;   784 684 362

Facebook