DOTACJE

Obowiązki płatnika PIT dotyczące rozliczenia za 2023r.

Obowiązki płatnika PIT dotyczące rozliczenia za 2023r.

PROGRAM KURSU:     

I. Przychody ze stosunku pracy, działalność wykonywana osobiście ( art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w tym: umowy zlecenia, umowy o dzieło, czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, przychody członków komisji – wybrane zagadnienia m.in.:

 – oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki w 2023 r. dla celów podatkowych ( druk PIT 2 ( 9 ), PIT-2A, PIT-3  – omówienie druków,

– zasady składania oświadczeń o stosowaniu kwoty zmniejszające podatek,

– pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów poświęcone oświadczeniom i wnioskom składanym od 2023r. płatnikom PIT,

– zasady zwolnienia płatnika z poboru zaliczek, obliczenie obciążeń podatkowo-składkowych po przekroczeniu 30.000 zł dochodu u pracownika, któremu nie pobierano zaliczek na podatek,

– rozliczanie zleceniobiorców w przypadku ich dochodów  do kwoty 30 tys. zł rocznie,

– zmiana dotycząca  poboru wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku

– omówienie druków PIT-11, PIT-8AR, PIT-r, PIT-4R, okres i forma przechowywania informacji PIT-11 przez płatnika.

II.  Aktualna interpretacja podatkowa w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

III.   Omówienie zasad stosowania ulg podatkowych: ulga 60+, ulga 4+,  ulga na powrót, PIT dla młodych do ukończenia 26 roku życia. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące powstałych   problemów w trakcie stosowania tych ulg.

IV. Świadczenia socjalne a podatek dochodowy z uwzględnieniem nowych limitów ( obowiązujących w roku 2023r. ) niektórych zwolnień socjalnych(podwyższenie w 2022r. limitów niektórych zwolnień przedmiotowych z podatku dochodowego od osób fizycznych np. z tytułu zapomóg, świadczeń rzeczowych i pieniężnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18).

V. Omówienie nowelizacji przepisów o podatku dochodowym obowiązujących od 1 lipca 2023r. (ulga prorodzinna na niepełnosprawne dziecko, ulga rehabilitacyjna).

VI. Utrwalenie wiedzy dotyczącej obowiązków płatnika.

1.  Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika  i na rzecz pracownika (m.in.. umorzone pożyczki,  dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego rodziny, okulary oraz soczewki kontaktowe, telefon, mieszkanie, internet, opieka medyczna, wycieczki, prezenty,  zapomogi losowe, pomoc materialna, odszkodowania, dofinansowania, świadczenia pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, udostępnienie sali gimnastycznej, basenu, zwrot pracownikom socjalnym kosztów dojazdu do podopiecznych – nowe wyjaśnienia Min. Fin.)

2. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników (świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do  wycieczek,  imprezy integracyjne, udostępnianie samochodów, upominki dla pracowników przechodzących na emeryturę) – wybrane zagadnienia, najnowsze interpretacje.

3.Świadczenia na rzecz byłych pracowników (wypłata 13-ki, zaległe wynagrodzenie, świadczenia z ZFŚS)

4. Świadczenia pracodawcy  na rzecz  emerytów i rencistów, członków rodzin emerytów (zapomogi losowe, świadczenia z ZFŚS, dofinansowanie wypoczynku, paczki choinkowe itp.).

5. Obowiązki płatników w przypadku śmierci pracownika (wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika).

6. Wybrane zagadnienia z zakresu zwolnień przedmiotowych (wygrane w grach, konkursach, ekwiwalenty pieniężne)

7. Odpowiedzialność płatnika w kontekście przepisów ordynacji podatkowej oraz wyroków sądowych –wybrane zagadnienia.

VII. Pytania i odpowiedzi oraz inne zagadnienia podniesione przez uczestników w kontekście płatnika podatkowego

Prowadząca szkolenie: P. Danuta Selwa Starszy Komisarz Skarbowy w III Urzędzie Skarbowym w Lublinie, doświadczony wykładowca, praktyk

Szkolenie odbędzie się 17 stycznia 2024r. w godz. 10.00 – 15.00

Koszt szkolenia 450 zł/ za osobę

Link do szkolenia otrzymają Państwo na swój adres email, najpóźniej 2 dni przed planowanym szkoleniem.

Link do zakupu szkolenia

https://edukacjaonline.com/zamowienie/?add-to-cart=1832

Facebook