DOTACJE

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022r.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania?

  • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
  • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W 2022 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:

PRIORYTET nr1 wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej

PRIORYTET nr2 wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem

PRIORYTET nr 3 wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

PRIORYTET nr 4 wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych

PRIORYTET nr 5 wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS

PRIORYTET nr 6 wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych

PRIORYTET nr 7 wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Termin naboru wniosków od 07.02.2022r. do 09.02.2022r.

Facebook