DOTACJE

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2021r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2021r.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania?

  • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
  • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W 2021 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:

PRIORYTET nr 1 wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
W ramach tego priorytetu Pracodawca, aby spełnić jego wymagania powinien wykazać potrzebę konieczności nabycia nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku z rozszerzeniem bądź przekwalifikowaniem obszaru działalności firmy z powołaniem się na odpowiedni przepis.

PRIORYTET nr wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
W ramach tego priorytetu środki KFS są przeznaczone na wsparcie kształcenia osób pracujących z chorymi na COVID-19 lub osobami należącymi do grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID takich jak osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku, bezdomne itp.
Pracodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu powinien udowodnić konieczność odbycia wnioskowanego szkolenia lub nabycia określonych umiejętności.

PRIORYTET nr 3 wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
Pracodawca, który chce spełnić wymagania niniejszego priorytetu musi wykazać, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu łukowskiego bądź województwa lubelskiego.

PRIORYTET nr 4 wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
Ze wsparcia w ramach niniejszego priorytetu mogą skorzystać osoby (zarówno pracownicy jak i pracodawcy), które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 45 lat.

PRIORYTET nr wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
Priorytet adresowany jest do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem trwającej nieprzerwanie min. 90 dni.

PRIORYTET nr wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;

PRIORYTET nr wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

PRIORYTET nr 8 wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

Facebook