DOTACJE

Obowiązki płatnika PIT dotyczące rozliczenia za 2023r. 27 grudnia 2023

PROGRAM KURSU:      I. Przychody ze stosunku pracy, działalność wykonywana osobiście ( art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w tym: umowy zlecenia, umowy o dzieło, czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, przychody członków komisji – wybrane zagadnienia m.in.:  – oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki w 2023 r. […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

Sprawozdanie z BDO za 2023r. 27 grudnia 2023

PROGRAM KURSU:      1.  Podstawowe definicje: 2.   Katalog odpadów, 4.  Sporządzanie rocznego sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta: – składowania odpadów komunalnych, – ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, –  odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania z odebranych i zebranych odpadów komunalnych. 5.Omówić i przedstawić metodę […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

Szkolenie online Kodeks Postępowania Administracyjnego kompendium urzędnika pierwszej instancji. 4 października 2023

Program szkolenia 1.K.p.a. jako instrukcja obsługi postępowania dla urzędnika: 2. Wszczęcie postępowania administracyjnego: 3. Terminy: 4. Doręczenia – pogłębiona analiza z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz samej ustawy: 5. Akta sprawy: 6. Postanowienia – rola i znaczenie w postępowaniu administracyjnym. Zaskarżalność postanowień – analiza orzecznictwa. 7. Zakończenie postępowania: Prowadzący szkolenie: Przemysław […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

Fotorelacja ze spotkania informacyjnego na temat „Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027” 28 lutego 2023

Fotorelacja ze spotkania informacyjnego na temat „Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027” Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu. Materiały ze spotkania (prezentacje prelegentów PARP, LAWP, Urząd Marszałkowski, LGD „Razem”) zamieszczamy poniżej

CZYTAJ WIĘCEJ>

Zasady sporządzania i weryfikacji w 2022 r. sprawozdań kwartalnych ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna. Zasady rozliczania otrzymanych środków. 22 marca 2022

PROGRAM KURSU: Podstawy prawne sporządzania kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych. Zmiany ustawowe i powiązania między aktami prawnymi w sprawozdawczości. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z 28 września 2017 r dotyczące sprawozdawczości. Konstrukcja sprawozdania kwartalnego dane narastające i miesięczne, zasady wprowadzania danych i ich korygowania w aplikacji CAS. Reguły walidacyjne. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

Szkolenie BHP 10 lutego 2022

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach: Administracyjno – biurowych – program zawiera m. in.: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy; postęp w zakresie oceny zagrożeń; problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady  udzielania pierwszej pomocy w razie […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

Zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń – obowiązki płatnika podatku w ramach „Polskiego Ładu 2022”. SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU Z DNIA 7 STYCZNIA 2022 R. 20 stycznia 2022

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników ze zmianami na 2022r. w zakresie nowych obowiązków płatnika w ramach „Polskiego Ładu” oraz  przedstawienie informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (płatnik) niezbędnych dla rozliczenia zatrudnianych pracowników. Szkolenie skierowane jest do pracowników działów płacowo – kadrowych odpowiadających za naliczanie i pobór podatku z punktu widzenia płatnika podatku dochodowego […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022r. 18 stycznia 2022

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Kto może skorzystać? Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Jaki jest poziom dofinansowania? dla mikroprzedsiębiorstw: […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

„Zmiany w ustawie zasiłkowej od 1 stycznia 2022 roku. Zasiłki z funduszu ubezpieczeń społecznych” 5 stycznia 2022

PROGRAM KURSU: Zmiany w prawie do zasiłków chorobowych przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących Nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego Nowa wysokość zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Zmiany w ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku ZASIŁEK CHOROBOWY 6.WYNAGRODZENIE CHOROBOWE   – wynagrodzenie za czas choroby Art. 92 KP 7. ZASIŁEK […]

CZYTAJ WIĘCEJ>

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2021 oraz sporządzanie sprawozdań” 5 stycznia 2022

PROGRAM KURSU: Szczególne zasady rachunkowości wynikające z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości Zastosowanie uproszczeń w ewidencji księgowej na podstawie ustawy o rachunkowości (m.in. pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych). Inwentaryzacja aktywów i pasywów – terminy, metody i odpowiedzialność: Istota i cel inwentaryzacji; Metody […]

CZYTAJ WIĘCEJ>
Facebook