DOTACJE

„Grunt to kwalifikacje” RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16

1124787-praca-szkolenie-657-323

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy

Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia 105 osób bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w powiecie łukowskim/bialskim/radzyńskim: bezrobotnych, w tym rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, zamierzających odejść z rolnictwa oraz biernych zawodowo, należących do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach.

Termin realizacji projektu:

od 01 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zamieszkujących powiat łukowski, radzyński i bialski, w tym:
 bezrobotni, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako osoby bezrobotne w PUP zamierzający odejść z rolnictwa,
 biernych zawodowo, należący do co najmniej jednej z grup: osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach.

OFERTA

W projekcie przewidziane są następujące formy wsparcia:

1.Poradnictwo zawodowe wraz z IPD

2.Szkolenia zawodowe:

Informujemy iż  w ramach projektu „Grunt to kwalifikacje” będzie możliwość wzięcia udziału w szkoleniu:

  • „Sprzedawca” w terminie XII. 2017 r.-I. 2018 r. oraz I – III. 2018r.
  • „Operator wózków jezdniowych” w terminie III-IV. 2018r.

a) Specjalista ds. finansowych

– rekrutacja VI-VII.2017r.,

– indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe VII.2017r.,

– szkolenie (70 h teoria+80 h praktyka): VII-VIII.2017r.,

– pośrednictwo pracy VIII.2017r.,

– staż VIII-XI.2017r.

b) Spedytor

– rekrutacja VI-VII.2017r.,

– indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe VIII.2017r.,

– szkolenie (80 h teoria+70 h praktyka): VIII-IX.2017r.,

– pośrednictwo pracy IX.2017r.,

– staż X. 2017r.- I.2018r.

c) Kierowca kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy

– rekrutacja VI-VIII.2017r.,

– indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe VIII.2017r.,

– szkolenie (20 h teoria+195 h praktyka): VIII-X.2017r.,

– pośrednictwo pracy X.2017r.,

– staż XI.2017r.-II.2018r.

d) Kierowca kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz osób

– rekrutacja VI-VIII.2017r.,

– indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe IX.2017r.,

– szkolenie (20 h teoria+200 h praktyka): IX-XI.2017r.,

– pośrednictwo pracy XI.2017r.,

– staż XII.2017r.-III.2018r.

e) Krawiec

– rekrutacja VI-X.2017r.,

– indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe XI.2017r.,

– szkolenie (50 h teoria+150 h praktyka): XI-XII.2017r.,

– pośrednictwo pracy XII.2017r.,

– staż I-IV.2017r.

f) Operator koparko-ładowarki kl. III

– rekrutacja VI-IX.2017r.,

– indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe X.2017r.,

– szkolenie (116 h teoria+60 h praktyka): X-XI.2017r.,

– pośrednictwo pracy XI.2017r.,

– staż XII. 2017r.-III.2018r.

g) Technolog robót wykończeniowych

– rekrutacja VI-XI.2017r.,

– indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe XII.2017r.,

– szkolenie (50 h teoria+150 h praktyka): XII. 2017r.-I.2018r.,

– pośrednictwo pracy I.2018r.,

– staż II-V.2018r.

h) Spawacz TIG i MAG

– rekrutacja VI-XI.2017r.,

– indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe XII.2017r.,

– szkolenie (50 h teoria+150 h praktyka): XII. 2017r.-I.2018r.,

– pośrednictwo pracy I.2018r.,

– staż II-V.2018r.

i) Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

– rekrutacja VI-XII.2017r.,

– indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe I.2018r.,

– szkolenie (52 h teoria+50 h praktyka): I-II.2018r.,

– pośrednictwo pracy II.2018r.,

– staż III-VI.2018r.

j) Obuwnik szwacz

– rekrutacja VI-XII.2017r.,

– indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe I.2018r.,

– szkolenie (50 h teoria+150 h praktyka): I-II.2018r.,

– pośrednictwo pracy I.2018r.,

– staż III-VI.2018r.

3.Pośrednictwo pracy

4.Staże

Uczestnikom projektu zostanie zapewniony:

materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki dla dziecka do lat 7, badania lekarskie, egzaminy państwowe, uprawnienia, zaświadczenia o ukończonym szkoleniu/stażu, stypendia.

Planowane efekty:

Uzyskanie zatrudnienia po opuszczeniu programu przez:

– 39% kobiet

– 38% osób o niskich kwalifikacjach

– 33% osób w wieku 50 lat i więcej

– 33% osób z niepełnosprawnością

– 30% osób długotrwale bezrobotnych

-45% osoby które neikwalifikują sie do żadnych z ww. grup

Wartość projektu

Łączna wartość projektu 1 925 071,39 zł

1.Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 636 310,68 zł

2.Dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 192 071,71 zł

3.Wkład własny Centrum Doradztwa Finansowego – 96 350,00 zł

Kontakt

 

BIURO PROJEKTU:

Centrum Doradztwa Finansowego

Ks. Brzóski 17, 21-400 Łuków

tel.: (025) 798 77 02, 784 684 362

fax: (025) 798 77 02

email: szkolenia@cdf.lukow.pl

Ankieta zgłoszeniowa do projektu „Grunt to kwalifikacje”

Regulamin „Grunt to kwalifikacje”

Czas-pracy-równość-kobiet-i-męźczyzn-oraz-godzenie-pracy-z-życiem-rodzinnym

Przeciw-dyskryminacji-poradnik-rzecznika-praw-obywatelskich

Przeciw-dyskryminacji-poradnik-rzecznika-praw-obywatelskich

Realizacja-zasady-równości-szans-i-niedyskryminacji

Strategia-na-rzecz-równości

zaproszenie do złożenia oferty na wynajem sali

logo-ps

Facebook