DOTACJE

„Gotowe na sukces”

„Gotowe na sukces” – projekt zrealizowany w ramach Priorytetu Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu:01.01.2010-30.12.2011.

Grupa docelowa: 20 Kobiet po 45 roku życia nieaktywnych zawodowo z powiatu łukowskiego.

Wsparcie w ramach projektu: indywidualne doradztwo zawodowe; szkolenia: Księgowość komputerowa, Sprzedawca z obsługą komputera, Opiekunka środowiskowa, Florystyka z elementami decoupage, Kucharz małej gastronomii; konsultacje psychologiczne; poradnictwo zawodowe; zajęcia integracyjno-motywacyjne; zajęcia z wizażu, sztuki negocjacji i autoprezentacji; praktyki zawodowe; 6 m-czne subsydiowane zatrudnienie.

Facebook