SZKOLENIA

Oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo między innymi w zakresie sporządzania Wniosków Dotacyjnych, Biznes Planów oraz Studiów Wykonalności. Dokonujemy także ocen dokumentacji tworzonej samodzielnie przez przedsiębiorców. Monitorujemy i rozliczamy projekty europejskie.
Realizacja usługi doradczej obejmuje cztery podstawowe etapy:

Etap I – Opracowanie koncepcji projektu – współpracę w zakresie realizacji funduszy unijnych rozpoczynamy od spotkania z Klientem. Na spotkaniu omawiamy pomysły oraz ideę projektu. W trakcie spotkania zbieramy maksimum informacji na potrzeby opracowania projektu m.in.: rodzaj inwestycji, wartość inwestycji, podstawowe informacje o przedsiębiorstwie. Następnie przeprowadzamy analizę potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa oraz identyfikujemy źródła kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych (tzn. dokonujemy weryfikacji, czy wszystkie koszty inwestycji będą podlegały dotacji).

Etap II – Wybór programu operacyjnego – na podstawie analizy potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa wybieramy optymalny program operacyjny, w ramach którego będziemy ubiegać się o dotację. Wraz z wyborem programu przedstawiamy Klientowi niezbędne informacje odnośnie realizacji projektu m.in.: typy projektów w ramach programu, minimalną wartość projektu, wielkość dofinansowania inwestycji. W celu zapewnienia powodzenia projektu sprawdzamy zakres kryteriów oceny projektu (wskazujemy jakie aspekty w ramach składanego wniosku będą najwyżej oceniane np. zwiększenie liczby zatrudnienia, innowacyjna technologia).

Etap III – Opracowanie i złożenie dokumentacji konkursowej – na tym etapie ustalamy wszystkie szczegóły projektu. Następnie przygotowujemy studium wykonalności, wniosek aplikacyjny oraz niezbędne załączniki. W zależności od rodzaju projektu studium wykonalności zawiera opis charakterystyki projektu, opis celów projektu, opis wskaźników osiągnięcia celów, analizę instytucjonalną, analizę techniczno- technologiczną, analizę finansową, analizę ekonomiczną oraz analizę oddziaływania na środowisko. Przygotowana dokumentacja konkursowa składana jest do właściwej Instytucji Wdrażającej. Po pozytywnej ocenie formalno prawnej oraz merytoryczno – technicznej dokumentacji, projekt umieszczany jest na liście rankingowej projektów, które objęte zostały dotacją. EFEKT – PRZYZNANA DOTACJA.
Etap IV – Podpisanie umowy – pomagamy w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Prawidłowa realizacja projektu oraz poprawne przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej jest podstawowym warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania.

Dzięki współpracy z nami – na najważniejszym etapie wdrażania projektu – otrzymują Państwo opiekę merytoryczną, zapewnioną przez personel doświadczony w zakresie realizacji procedur związanych z wdrażaniem i rozliczaniem programów pomocowych.
W imieniu Klienta prowadzimy sprawozdawczość i rozliczenie projektu. Etap ten obejmuje następujące działania:

  • monitorujemy i nadzorujemy realizację projektu w celu uzyskania przyznanego dofinansowania;
  • nadzorujemy przygotowanie i przestrzeganie harmonogramów wykonawczych
  • przygotowujemy dokumentację wraz załącznikami do wniosku o refundację kosztów
  • opisujemy faktury oraz dokumenty potwierdzające płatność zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej
  • wypełniamy i składamy we właściwej komórce Instytucji Pośredniczącej wniosek o refundację poniesionych wydatków
  • prowadzimy sprawozdawczości projektu (sprawozdania okresowe oraz końcowe z realizacji projektu)
  • doradzamy w zakresie prawidłowej promocji projektu (zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej)
  • w przypadku, gdy wystąpią jakieś zmiany w projekcie dokonujemy aktualizacji dokumentacji oraz przygotowujemy aneksy,
  • zapewniamy obsługę pracowników zespołu kontrolującego dokonujących „kontroli na miejscu” realizowanego projektu,

Ceny
Wynagrodzenie za realizowane usługi doradcze uzależnione jest bezpośrednio od rodzaju i złożoności projektu i zostanie każdorazowo ustalone w trakcie indywidualnych konsultacji.
W celu poznania szczegółów naszej oferty oraz propozycji cenowych zapraszamy na indywidualne spotkanie z naszymi pracownikami.

Facebook