DOTACJE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs nr I w 2017 r. na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 28 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

  • koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności;
  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych,( max. 20%
  • kosztów kwalifikowanych projektu) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (max. 40 % kosztów kwalifikowanych projektu)

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z nabyciem usług doradczych, o których mowa pkt 1 i 2, musi stanowić co najmniej 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego,

Maksymalna kwota dofinansowania projektu : 550 000,00 zł, przy czym dofinansowanie kosztów usług doradczych związanych z opracowaniem, nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności nie może przekroczyć 30 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu: 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Już teraz skontaktuj się z nami by sprawdzić swoje szanse!

http://popw.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-do-dzialania-1-2-internacjonalizacja-msp-w-ramach-programu-operacyjnego-polska-wschodnia-2014-2020

Facebook