DOTACJE

Lubelska Agencji Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. Wnioski można składać w terminie do 31.05.2017 do godz. 15:00.

Działanie ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej na terenie województwa lubelskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowę instalacji do produkcji biokomponentów/biopaliw
 • Modernizację małych elektrowni wodnych
 • Budowę/modernizację dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej
 • Budowę nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE
 • Przebudowę istniejących instalacji w układy wysokosprawnej kogeneracji lub ich modernizację,
 • Budowę nowych instalacji OZE do wytwarzania energii cieplnej
 • Budowę nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, (wytwarzających do 400 MWh energii na rok),
 • Budowę nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, (wytwarzających powyżej 400 MWh energii na rok).

Koszty kwalifikowalne:

 • prace przygotowawcze, związane z opracowaniem dokumentacji technicznej,
 • koszty materiałów i robót budowlanych związanych z realizacją projektu
 •  zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Kto może składać wnioski?

 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),

Maksymalna Intensywność wsparcia.

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
 • Średnie przedsiębiorstwa: 70%
 • Duże przedsiębiorstwa: 60%

Intensywność wsparcia uzależniona jest również od rodzaju realizowanej inwestycji.

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 2 500 000 PLN

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 000 PLN

Już teraz skontaktuj się z nami by sprawdzić swoje szanse!

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-696-4_2_produkcja_energii_z_oze_w.html

Facebook